2023-11-30

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2013 r.

 

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% – ZG, 45% – Okręg, 44% – Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

 

 

Lp.

Treść

Kwota zł.

1.

Składka członkowska

66

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

 • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

 • Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,

 • Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia.

33

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

 • Członkowie-uczestnicy do 16 lat,

 • Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami.

16

4.

Wpisowe

 • Członek zwyczajny PZW,

 • Członek-uczestnik PZW.

 

25,00

12,00

5.

Legitymacja członkowska

5,00

 

Uwaga:

 • Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską,

 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka – uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,

 • Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła,

 • Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,

 • Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter – pokój 22 od godz. 7.45 do 15.45),

 • Karty wędkarskie mieszkańcom z poza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.

  

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 ROKU

  

   Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

   Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.

 

I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA

 

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Składka normalna

124

15

2.

Składka ulgowa „ I „

62

3.

Składka ulgowa „ II „

31

4.

Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika

20

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

 

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających.

400

30

 

Wyjaśnienie:

 

 • Składkę ulgową „I” wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW”, kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

 • Składkę ulgową „II” wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW,

 • Składka ulgowa 100% dla członków PZW odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,

 • Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach dostępnych całego kraju.

 • Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW” jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

 • Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami (za wyjątkiem Członka Honorowego, odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami.

 • Opłaty za wędkowanie, za kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Uwaga:

 • Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW – pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,

 • Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione.

 

Dodatkowe informacje:

 • Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,

 • Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

 • Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,

 • Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.

 • W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

 • Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

 • Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego zwolniony jest z opłacania składek.

 • Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska (tak jak w całym kraju) obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich dla członków Okręgów PZW z Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha. Rejestr połowów, należy wypełnić wg zawartej wewnątrz instrukcji. Tylko przyjezdni wędkarze spoza Porozumienia Dolnośląskiego nie muszą wypełniać rejestru połowów. Zgodnie z Art. 27 a ustawy o rybactwie śródlądowym:„ … kto nie posiada zezwolenia bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia – podlega karze grzywny lub nagany …”.

 • Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń – roczne „dolnośląskie”, które wydawane jest członkom Okręgu wrocławskiego, uprawniające do wędkowania w ramach Porozumienia Dolnośląskiego oraz zezwolenie okresowe, które wydawane jest członkom innych okręgów i niezrzeszonym, uprawniające do wędkowania wyłącznie w naszym Okręgu.Zezwoleń nie wydajemy współmałżonkom członków PZW i młodzieży niezrzeszonej w PZW, którzy mogą wędkować w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka lub opiekuna posiadającego zezwolenie.

 

Źródło: PZW Okręg Wrocław